Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

VEDTEKTER HOEL VASSVERK SA

 • §1

Hoel Vassverk SA, i disse vedtektene kalt Hv er et samvirkeforetak med vekslende kapital og avgrensa ansvar. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene i foretakets forpliktelser.

Hv er lokalisert i Bådalen i Averøy Kommune.

 • §2

Hv Har som formål å produsere og levere vann av en kvalitet som tilfredstiler næringsmyndighetenes krav, til sine medlemmer til husbruk, jordbruk og industri mV. innen det området som naturlig tilhører lagets forsyningsområde.

Deltagelse i andre selskap.

 • §3

Som medlem av Hv opptas eiere av hus, jordbruk og bedrifter innenfor forsyningsområdet. De som ønsker å bli medlem, melder seg til laget som med bindende virkning avgjør godkjennelse og vilkår.

 • §4

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskudd kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

Andelskapitalen er pr. år 2000 fordelt på andeler a.kr.7000,-. Det tegnes en andel pr. bolighus og en andel pr. driftsbygning. For industri blir andeler tegnet etter avtale med styret. Andelen skal være betalt før tilknytning. En andelseier er kun ansvarlig for de av ham tegnede andeler. Ved reaktivering av gamle tilknytninger må det påregnes et anleggsbidrag fastsatt av styret.

 • §5

Hv legger stikkledninger frem til nærmeste hus. Abonnenten blir deretter ansvarlig for vedlikehold av sin stikkledning i en lengde på inntil 30 meter fra husmur. Utover 30 meter er abonnenten selv ansvarlig for eventuelle skader på byggverk eller beplantning etc. påført i forbindelse med nødvendig vedlikehold av vannledningen.

 • §6

Et hvert medlem plikter å gi fri grunn både for hovedledninger og stikkledninger.

 • §7

Alle medlemmer plikter å overholde Hv`s vedtekter og rette seg etter de vedtak som til en hver tid blir gjort av medlemsmøte eller styret. Medlemmer som overtrer lagets vedtekter eller lovlig fattet vedtak, kan frakobles dersom advarsel ikke hjelper. Skader som et medlem eller andre måtte påføre Hv ved sin handling blir å erstatte etter takst.

 • §8

Tilknytting til hovedledning skjer etter avtale med styret, og omlegging av egne ledninger må godkjennes av styret. Et medlem har ikke rett til å la en ikkemedlem få ta ut vann eller koble til hans vannledning. Skal et medlem betale vassavgift etter forbruk, må hele vannbehovet dekkes av Hv.

 • §9

Den årlige vassavgift blir fastsatt av årsmøtet etter forslag fra styret. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at vassavgiften som han er pålagt, blir betalt. Avgiften forfaller i halvårlige terminer. Dersom avgiften eller rest på andel ikke er betalt har styret rett og plikt til å sørge for at vedkommende vassledning blir stengt og kranen plombert. Kostnader ved stenging og åpning belastes abonnenten.

 • §10

Om et medlem selger sin eiendom, overtar kjøperen medlemmets rettigheter og plikter. Ved utmeldelse av laget betales ikke andelen tilbake.

 • §11

Hv ledes av et styre på minst fem medlemmer valgt av det ordinære årsmøtet. Styret ansetter daglig leder.

Daglig leder har møteplikt på styremøter.

Styreleder og fire styremedlemmer velges av årsmøtet.

Styret skal bestå av: Styreleder. Nestleder. Kasserer. Sekretær. Og internkontroll ansvarlig.

Videre velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styremedlemmene og styreleder velges for 2 år av gangen. Gjenvalg kan nektes for 2 år. Varamenn velges hvert år. Styret velger selv sin nestleder, kasserer, sekretær og internkontroll ansvarlig. Styret sammenkalles til møte av styrelederen når denne finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer for en bestemt sak, krever det. Vedtak i styret avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede. Det føres Protokoll over forhandlingene.

 • §12

Valgkomiteen består av 3 personer hvorav en er på valg hvert år.

 • §13

Styret leder Hv`s virksomhet.

 1. Fastsetter vilkår for bruk av vann til forskjellige formål.
 2. Utarbeider driftsreglement og forretningsregler.
 3. Ansetter andre tjenestemenn og fastsetter lønn til disse.
 4. Arbeider for øvrig for lagets fremgang og trivsel.
 • §14

Hv forpliktes rettslig ved underskrift av styrelederen sammen med et annet styremedlem.

 • §15

Årsmøtet er øverste myndighet i Hv`s gjøremål. Disse sammenkalles og ledes av lagets styreleder når denne eller styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 del av medlemmenes andelsstemmer krever det for en bestemt sak. Regnskap følger kalenderåret og årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars mnd.  Innkallingen skjer med minst 8 dagers varsel. Hver andel har en stemme og vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen avgjørelsen. Stemmelikhet ved valg avgjøres med loddtrekning. Det føres protokoll over forhandlingene.

 • §16

På årsmøtet behandles og vedtas:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Disponering av overskudd
 4. Valg i henhold til § 11 og § 12.
 5. Valg av to revisorer
 6. Fastsetting av vassavgift § 9.
 7. Fastsetting av pris på andeler § 4.
 8. Innsendte forslag. Disse må være innkommet til styret minst 1 mnd før møtet.

På årsmøtet behandles kun de i innkallelsen nevnte saker.

 

 • §17

Etter forslag fra styret skal driftsoverskuddet anvendes slik:

 1. Avskrivning av anleggskostnader.
 2. Opplegging av nødvendige fonds.
 3. Honorar til styret og revisorer.
 • §18

Tvister mellom Hv og dets medlemmer skal med bindende virkning for begge parter avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer, med sorenskriveren i Kristiansund eller den av ham oppnevnt jurist som oppmann. I tilfelle en av partene 4 uker etter mottatt varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes også denne av sorenskriveren. Nemnda avgjør samtidig med bindende virkning for begge parter, fordelingen av utgifter ved voldgiftsretten.

 • §19

Endringer av vedtektene kan kun behandles på ordinært årsmøte og endringene krever 2/3 flertall av de fremmøtte andelsstemmer.

 • §20

Forslag om oppløsning av Hv må være innsendt til styret innen 1. juli og behandles på første ordinære årsmøte. Oppløsningen må for å være gyldig ha minst 2/3 av medlemmenes andelsstemmer før godkjennelse.

Ved oppløsning av HV har medlemmene rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd, dersom det er midler i foretaket, etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål i bygda.

 

 

 

 

 

VEDTEKTER HOEL VASSVERK S/A

 

UTARBEIDET PÅ ÅRSMØTE 14. AUGUST 1963

REVIDERT / ENDRET 15. MAI 2000, 30 MARS 2011, 27 MARS 2017