Hoel Vassverk SA, Holsveien 52, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18
RettFraSpringen2

Årsmøte i Hoel Vassverk S/A

Bådalstun Onsdag 17/3 2021 Kl. 19.30

 

Sakliste til årsmøte i Hoel Vassverk S/A:

 

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to til å underskrive protokoll

Årsmelding

Gjennomgang av drift

Fastsette vannavgift

Regnskap

Budsjett

Vedtektsendring

Innsendte forslag

Valg i henhold til § 11 og § 12

 

Enkel servering

Saker som ønskes behandlet må leveres styret innen 10/2.

Alle med andel i vassverket har møte og stemmerett.

 

Hilsen Styret

V/ Roald Gustad

E-post roalgus@online.no

 

24 TIMERS VAKTTELEFON

45 51 74 18

DRIFTSMELDINGER

Planlagte arbeider som medfører stenging vil bli varslet her og på vår facebookside.

VED STORT FORBRUK

I sommerhalvåret hender det at det til tider er veldig stort vannforbruk i mer eller mindre korte tidsrom.  Vår rensekapasitet er godt dimensjonert for ordinært vannforbruk, men i perioder med ekstra høyt forbruk kan vi oppleve at kapasiteten er for lav.  Derfor ber vi om at hvis det skal tappes ekstraordinært mye vann i en periode, at det tas kontakt med Jonny Stokke på telefon 455 17 418, slik at vi vet hva som er årsak til ekstra stort forbruk.  Vi kan da ta kontakt direkte med storforbruker hvis det er behov for pause i tapping for å sikre vannforsyningen til alle abonnentene.  Vi regner med at vi på denne måten kan tilpasse så alle får dekt sine vannbehov, også i perioder med ekstra stort forbuk.

VED STENGING AV VANNTILFØRSEL

Ved stenging av vann, anbefaler vi at det ikke åpnes kraner og forsøkes å tappes vann, for å forhindre at det blir tilført slam til abonnentens rørnett.
Etter at vanntilførsel igjen er åpnet, kan det i en kortere periode være noe misfarging, uttapping av vann i kran nær husets stengekran inntil vannet er klart igjen anbefales.

HOEL VASSVERK SA

Hoel Vassverk SA er leverandør av vann til tilknyttede abonnenter i Bådalen på Averøy.  På vår hjemmeside vil vi gi relevant informasjon til eksisterende og nye abonnenter om våre tjenester.

HOEL VASSVERKS VANNKILDE

Vannkilden for råvann til Hoel Vassverk kommer fra Vassdalsvatnet, som ligger idyllisk 354 meter over havet, like nedenfor Fagerfjellet.  Hoel Vassverk har rettigheter til 50% av vannet fra Vassdalsvatnet.

RÅVANNSMAGASIN

Det ble i 2016 etablert et råvannsmagasin og lagt  110 mm rørledning hele veien fram til vårt vannbehandlingsanlegg.  Det blir ikke tatt ut mer vann fra Vassdalsvatnet enn det som forbrukes.  Råvannet blir hentet ut fra 13 meters dybde.

RENSING OG DISTRIBUSJON

Rensemetoden er vannbehandling med koagulering og utfelling, i tillegg til UV-bestråling for fjerning av bakterier/virus/parasitter.

Rørnettet er i PVC og PE (plastrør), og det finnes ingen eternittrør i vårt system.  Vi har nødstrømsaggregat i tilfelle strømbrudd.

Vannkvaliteten ut til abonnent er godt innenfor kravene satt i Drikkevannsforskriften, og det blir jevnlig tatt prøver både av råvann og fra målepunkter i distribusjonsnettet for å sikre at det til en hver tid leveres rent, godt og trygt vann til abonnentene.

VANNKVALITET

Linker til vannprøver:

Nettvannsprøver 2018

Nettvannsprøver 2020

HARDHETSGRAD

Hardhetsgraden på vannet er:  6,0°dH

BRANNKUMMER

Vassverket har i hele nettet brannkummer, slik at det ved eventuell brann er sikret tilførsel av nok vann til slukking.  Vi ber om at abonnentene gjør seg kjent med hvor nærmeste brannkum er, slik at man vet hvor de er plassert hvis uhellet skulle være ute.

Våre kontaktpersoner

Johnny Stokke, Daglig leder

Johnny Stokke

Daglig leder
tlf 91324820

 

Birger

Birger Gikling Ingeborgvik

Døgnvakt
tlf 45517418
Jan Arne

Jan Arne Midtsæter

Døgnvakt
tlf 45517418
Eli Nedal

Eli Irene Nedal

Faktura kontaktperson
tlf 93630248
Roald Gustad

Roald Gustad

Styreleder
tlf 90643152
hoel70

Lover og regler for vannverk

hoel72

Godkjenning og tilsyn av vannverk

hoel71

Forskning på vann

hoel73

Ofte stilte spørsmål om drikkevann